Ubytovací řád

Ubytovací řád „Ubytování Masarykova 37“

 1. Host "Ubytování Masarykova 37" bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti
 2. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního ceníku při příjezdu, nebo může být vyzván k zaplacení zálohy před příjezdem,
 3. Záloha je vratná při zrušení rezervace do 30 dnů před datem příjezdu, v době kratší než 30 dní před datem příjezdu je majitel oprávněn účtovat storno poplatek, který bude stržen ze zálohy.
 4. Storno podmínky: 
  • zrušení rezervace 15-30 kalendářních dnů před datem příjezdu 50% ceny
  • zrušení rezervace 4-14 kalendářních dnů před datem příjezdu 75% ceny
  • zrušení rezervace v průběhu 3 kalendářních dnů před datem příjezdu 100% ceny

Zrušení rezervace je nutné provést písemnou formou na adresu:
Ubytování Masarykova 37
Masarykova 37
Hluboká nad Vltavou
nebo e-mailem: masarykova37@email.cz
Rozhodující pro zrušení rezervace je datum doručení .

 1. V den nástupu se host může v Ubytování Masarykova 37, ubytovat od 16:00 hod do 18:00 hod, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
 2. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně nahlásit. Dojde-li k poškození pokoje nebo jiného zařízení Ubytování, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahlásit a uhradit v plné výši.
 3. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s provozovatelem penzionu nebo jeho zástupcem. Host se odhlásí a uvolní pokoj nejpozději do 12:00 hod ráno v den ukončení pobytu. Pokud tak host neučiní, je provozovatel penzionu nebo jeho zástupce, oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.
 4. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 5. K Ubytování je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určených ve dvoře domu.
 6. Do Ubytování Masarykova 37 u je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám s infekčním onemocněním. Také je zakázáno vnášet do budovy penzionu omamné a psychotropní látky.
 7. Na pokojí a ve všech prostorách budovy  je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Porušení tohoto zákazu bude pokutováno částkou 2000 Kč a provozovatel nebo jeho zástupce má právo hosta bez náhrady ihned vystěhovat z pokoje.
 8. V době od 22:00 hod do 6:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 9. Je zakázáno vstupovat mimo vyhrazené prostory.
 10. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společných prostorách Ubytování. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách Ubytování Masarykova 37.
 11. Psi i jiná zvířata nemohou být umístěna v prostorách penzionu.
 12. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 13. Na pokoji není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek mobilních telefonů a notebooků. V pokoji nebo společných prostorách nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 14. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají, uzavřít okna a zamknout pokoj.
 15. Hosté jsou povinni za sebou zamykat všechny dveře a uzavírat vrata aby nedošlo k vniknutí cizích osob do penzionu.

  Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.
 16. Host nesmí umožnit přespání nenahlášené osobě, při nedodržení mu bude účtována cena dle platného ceníku, případně může být bez náhrady ihned vystěhován z pokoje.
 17. Věci vnesené do penzionu a odložené musejí být uloženy v místech tomu určených nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají. Provozovatel za tyto věci odpovídá v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem v platném znění.
 18. Jako místo určené pro odkládání věcí, které mají vyšší hodnotu - například peníze, cennosti, šperky a podobně - je určen trezor v pokoji hosta. Toto se týká penzionu včetně jeho parkoviště, které není hlídané. Pokud charakter věci nedovolí úschovu cenností v trezoru umístěného v pokoji ubytovaného, je k dispozici na vyžádání firemní trezor.
 19. Parkoviště vyhrazené pro hosty v Ubytování není hlídané, proto provozovatel penzionu neodpovídá za věci ponechané v zaparkovaném vozidle. Host si musí vozidlo sám zabezpečit.
 20. Všichni hosté ubytovaní v Ubytování Masarykova 37 jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel penzionu nebo jeho zástupce právo ubytování ukončit ihned a bez náhrady.  
 21. Ubytovatel zpracovává osobní údaje hosta pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky služeb, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem hosta za účelem vylepšování služeb a nabídky ubytovatele, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil host souhlas. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji ubytovatel zveřejněných na www.masarykova37.cz, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem ubytovatel nakládá s osobními údaji hosta, jaké informace o hostovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv hosta v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. V souvislosti se zpracováním osobních údajů ubytovatel prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

Důležitá telefonní čísla
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158